Kupujete pozemek? Nezapomeňte na příjezdovou cestu!

Realitní magazín

zpečné vyjíždění automobilů. Je přitom rozdíl, zda vyjíždíte na komunikaci v zastavěném nebo nezastavěném území, roli hraje i návrhová rychlost komunikace. Před koupí pozemku Před zakoupením pozemku je důležité vědět, jak bude tento pozemek přístupný. Podle příslušných vyhlášek je nutné ke každé stavbě rodinného domu, stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto staveb zajistit přístup pomocí zpevněné pozemní komunikace, široké nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby. Jestliže kupujete zasíťovaný pozemek, tato komunikace a vjezdy na jednotlivé parcely jsou již většinou součástí sítí. Jiné to je, pokud kupujete samostatný pozemek. Ten třeba nemusí být vůbec napojen na přístupovou komunikaci nebo bude přístupný po účelové komunikaci, která není v majetku vlastníka předmětného pozemku nebo nemá k této komunikaci vlastnická práva. Také se stává, že k pozemku vede pouze polní nezpevněná cesta, která je nevhodná z hlediska požárních předpisů a bude nutné ji přebudovat. Tyto skutečnosti je nutné před koupí pozemku ověřit, aby nebylo zajištění přístupu komplikované a drahé. Informace je možné zjistit na katastrálním a stavebním úřadě. Pokud nebude přístupová cesta vyřešena zároveň s koupí pozemku, může se stát, že v budoucnu čekají vlastníka dodatečné komplikace, kdy například soused nebude chtít povolit právo vjezdu apod. (viz občanský zákoník, § 1029 – 1036, který řeší nezbytnost cesty). Jak postupovat po zakoupení pozemku Minimální šířka prostoru zpevněné přístupové komunikace k pozemku, na kterém bude stavba, má být 3,5 m (3 m + 2 x 0,25 m nezpevněná krajnice). Sjezd z pozemku musí být součástí projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, která řeší umístění stavby a staveb vedlejších. Navrhuje ho autorizovaný projektant pro pozemní stavby. Poloha sjezdu vůči pozemku je ovlivněna komunikací, na kterou je třeba se napojit, účelem sjezdu a třídou dané pozemní komunikace. Správný návrh sjezdu ovlivňují také překážky ve výhledu při napojování na komunikaci, bezpečnost a plynulost provozu, budoucí výstavba, stínící vegetace nebo např. oplocení. Pokud nebudou dodrženy tzv. bezpečnostní trojúhelníky, které zajistí kvalitní výhled při výjezdu, nemusí polohu sjezdu schválit příslušný dopravní inspektorát Policie ČR, který je dotčeným orgánem při územním řízení a vydává závazné stanovisko. Parametry vjezdu a parkovacího místa Šířka vjezdu na pozemek k rodinnému domu by pro osobní automobily měla odpovídat minimálně 2,5 m (např. průjezd mezi zdmi, sloupky). Šířka vrat, brány nebo závory by měla být tedy minimálně 2,3 m. Výška vrat do garáže min o 0,2 m vyšší, než je výška vozidla, minimálně však 2 metry. Pokud není na pozemku garáž a vozidlo bude parkovat venku, je třeba pro jeho zaparkování v nezastavěném území zachovat před vjezdovou bránou hloubku odpovídající délce vozidla plus jeden metr navíc. Tato hloubka se počítá od vodicího proužku nebo zpevněné hrany krajnice k vjezdové bráně. K projektu, jehož součástí je vjezd na pozemek, je nutné vždy získat kladné stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR. U rodinných domů se zastavěnou plochou nad 200 m2 pak i kladné stanovisko Hasičského záchranného sboru ČR. I když je ale zastavěná plocha menší, je projektant stavby povinen dodržet veškeré závazné požární normy. Jindra Svitáková 

Zdroj: Realitní magazín

Datum publikace článku: 16.07.2021