Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

V tomto sdělení o ochraně osobních údajů naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů společností Úspory a služby s.r.o., IČ 07313578, se sídlem Pśková Lhota, Zámková 216, 29001 („Správce“).

  1. Odpovědnost za ochranu osobních údajů

Správce zpracovává Vaše osobní údaje především v souladu (i) s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „nařízení“) a (ii) s právním předpisem doplňujícím některá ustanovení nařízení, který po 25. 5. 2018 zruší a nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (zákon o zpracování osobních údajů). Pokud Správce zpracovává Vaše rodné číslo nebo vyžaduje-li Váš souhlas se zpracováním rodného čísla, děje se tak v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází na základě Vašeho souhlasu, ledaže jde o zpracování, ke kterému právní předpisy Váš souhlas nevyžadují a umožňují zpracování na základě jiného právního důvodu.

  1. Účely zpracování osobních údajů

Správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu za následujícími účely:

a) zasílání obchodních sdělení Správcem, včetně nabídky doplňkových služeb souvisejících s Vaší smlouvou (reality, energie úvěr, finanční a další služby, obchod atd.)

b) nabízení pojištění; úvěrů, investic, dodávek energií, zprostředkování služeb a obchodu atd.

c) zpracování a poskytnutí nabídky investic.

Správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě jiného právního titulu než je souhlas:

a) jednání za účelem uzavření smlouvy nebo v souvislosti s uzavřením smlouvy;

b) jednání a vyřízení Vaší žádosti o zprostředkování poskytnutí úvěru, finančních, realitních, obchodních, energetických a dalších služeb;

c) posouzení, zda s Vámi vstoupit do jednání o smluvním vztahu, zejména za účelem získání informací o Vaší bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti, nutných pro posouzení Vaší žádosti;

d) plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu založeného smlouvou;

e) jednání o uzavření smluv o doplňkových službách a plnění práv a povinností při poskytování doplňkových služeb;

f) uplatňování a správy nároků plynoucích ze smlouvy, případně pro účely dokazování a obrany v případě potenciálního sporu;

g) plnění povinností, které Správci stanoví obecně závazné právní předpisy (např. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).

Berete na vědomí, že pro účely plnění právních povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, je Správce povinen zaznamenat a ověřit z průkazu Vaší totožnosti identifikační údaje včetně Vašeho rodného čísla, a dále druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti. Ve smyslu ustanovení § 8 zákona jste srozuměn(a) s provedením identifikace Vaší osoby zaznamenáním identifikačních údajů z průkazu totožnosti, ověřením shody podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti.

  1. Kategorie osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané Správcem dle předchozího odstavce zahrnují veškeré údaje poskytnuté prostřednictvím formulářů, dotazníků, čestných prohlášení či v rámci vzájemné komunikace. Zejména se jedná o jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa a číslo OP.

V rámci komunikace se Správcem provádí Správce Vaši jednoznačnou identifikaci především prostřednictvím jedinečných identifikátorů, jako jsou číslo smlouvy, číslo klienta, IČO nebo rodné číslo, v případě, že si tak přejete a udělíte Správci souhlas se zpracováním tohoto rodného čísla pro konkrétní případ.

  1. Příjemce osobních údajů

S některými druhy zpracování osobních údajů nedílně souvisí předávání Vašich osobních údajů v rozsahu identifikačních údajů (včetně rodného čísla) spolupracujícím osobám, bankám, pojišťovnám, dodavatelům energií, invetičním společnostem, poskytovatelům úvěrů atd.

  1. Doba uchovávání údajů

Osobní údaje, které Správci poskytnete, budou uchovávány po dobu 1 roku, pokud nedojde uzavření smlouvy. V případě, že mezi Vámi a Správcem dojde k uzavření smlouvy, budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování (tj. pro účely zprostředkování poskytování úvěrů, finančních a dalších služeb přímo nebo nepřímo souvisejících s předmětem podnikání Správce). V případě zpracování na základě Vámi uděleného souhlasu budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání souhlasu či do písemného odvolání souhlasu e-mailem na e‑mailovou adresu Správce odvolanisouhlasu@gpf.cz, popř. písemně doporučeným dopisem, zaslaným na adresu sídla Správce, jemuž je odvolání souhlasu určeno), a dále po dobu deseti (10) let po ukončení smluvního vztahu se Správcem, avšak výhradně za účelem ochrany oprávněného zájmu Správce, kterým je obrana v případě potenciálního sporu.

Osobní údaje, které Správce zpracovává za účelem plnění povinností ze smlouvy, budou uchovány a zpracovány po dobu trvání smlouvy a 10 let poté. Osobní údaje, které Správce zpracovává za účelem plnění svých povinností vyplývajících z právních předpisů, budou uchovávány po dobu stanovenou v těchto právních předpisech.

Pro účely plnění právních povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je Správce jako povinná osoba povinen uchovávat Vaše osobní údaje (zejména fotokopii dokladů totožnosti a Vaše rodné číslo) po dobu 10 let od uskutečnění obchodu či ukončení obchodního vztahu s klientem.

  1. Vaše práva

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

  1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost nemá pověřence. Veškeré dotazy týkající ochrany osobních údajů směřujte prosím na jedntele společnosti::

 

Zásady používání souborů cookies

Tyto stránky využívají aplikace pro sledování návštěvnosti. V souvislosti s touto funkcí jsou do vašeho prohlížeče ukládány krátké textové informace s omezenou dobou platnosti (tzv. cookies). Díky nim vám můžeme nabídnout lepší zážitky při prohlížení našich webových stránek a neustále zlepšovat své služby.

V některých případech používáme reklamní soubory cookie třetích stran, které nám umožňují pochopit a zlepšit účinnost naší reklamy jak na našich vlastních webových stránkách, tak na webových stránkách třetích stran. Tyto soubory cookie se někdy používají pro personalizaci, změnu zacílení a optimalizaci on-line reklamy.

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

 

Prohlášení k závaznosti informací

Není-li výslovně uvedeno jinak, modelové příklady, kalkulace a výpočty ve všech kalkulačkách na tomto webu jsou orientační a nejsou nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv jiným právním jednáním spol. Úspory a služby, s.r.o. ., a to bez ohledu na jeho obsah či označení; pokud kterákoliv část tohoto webu vykazuje obsahové náležitosti některého z uvedených nebo jakéhokoliv jiného právního jednání pol. Úspory a služby, s.r.o. ., je výhradně právně nezávazným informativním sdělením, i pokud tak není zvlášť označena.

Písková Lhota 25.5.2018

Datum publikace článku: 18.07.2021